جدول نرخ بهره بانکی

جدول زیر نرخ بهره کنونی برخی از بانک های مهم مرکزی را در برمی گیرد.

Major Central Banks
Central Bank Current Rate Last Change Previous Rate
US Federal Reserve  0.25% 16/12/2008 1.00%
European Central Bank 0.05% 04/09/2014 0.75%
Bank of England 0.50% 05/03/2009 1.00%
Bank of Japan 0.10% 19/12/2008 0.30%
Swiss National Bank -0.75% 15/01/2015 -0.25%
Bank of Canada 0.75% 21/01/2015 1.00%
Reserve Bank of Australia 2.25% 03/02/2015  2.50%
Reserve Bank of New Zealand  3.50% 23/07/2014  3.25%
People's Bank of China  5.35% 28/02/2015  5.60%
Central Bank of Russia 14.00% 13/03/2015  15.00%
روشهای پرداخت: Visa Card Payment Master Card Payment Skrill Payment Bank Wire Payment